Wharton Dean Erika James joins the show to discuss Wharton’s new AI & Analytics Initiative.